بازدیدمعاون اداری مالی صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری از موسسه

جمعه 4 بهمن 1398 کد خبر : 3296
آمار بازدید : 901

جناب آقای دکتر حجت الله مرادی

بازدید معاون محترم اداری مالی صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری ازدانشگاه هاتف و مصاحبه ی اختصاصی با ایشان در رابطه با دانشگاه هاتف