آزمون مهارت های هفتگانه کارکنان دولت در هاتف برگزار شد

چهارشنبه 22 اسفند 1397 کد خبر : 1229
آمار بازدید : 1052

دوره مهارت های هفتگانه کارکنان دولت  و در انتها آزمون جامع کتبی و عملی آن در هاتف برگزار شد

دوره مهارتهای هفتگانه ویژه کارکنان دولت در هاتف برگزار گردید و در پایان آن آزمون جامع کتب و و عملی آن توسط اساتید خبره هاتف صورت گرفت.