دوره ی تخصصی آشنایی با قانون کار ویژه ی تعاونگران استان سیستان و بلوچستان در دانشگاه هاتف برگزار شد.

چهارشنبه 18 دي 1398 کد خبر : 3289
آمار بازدید : 843

دوره ی تخصصی آشنایی با قانون کار ویژه ی تعاونگران استان سیستان و بلوچستان در دانشگاه هاتف برگزار شد.

دوره ی تخصصی آشنایی با قانون کار ویژه ی تعاونگران استان سیستان و بلوچستان در دانشگاه هاتف برگزار شد.