دوره تخصصی (شغلی _ اداری) برنامه ریزی و کنترل امور خدمات در دانشگاه برگزار شد

شنبه 0 دي 1398 کد خبر : 3281
آمار بازدید : 838

دوره تخصصی (شغلی _ اداری) برنامه ریزی و کنترل امور خدمات

مستند دوره تخصصی (شغلی _ اداری) برنامه ریزی و کنترل امور خدمات، مدرس دوره : دکتر دهقانی