مزایده واگذاری بوفه دانشگاه

سه شنبه 16 بهمن 1397 کد خبر : 1211
آمار بازدید : 1173

مؤسسه آموزش عالی هاتف (زاهدان) درنظر دارد نسبت به واگذاری بوفه دانشجویی بصورت مزایده تحت عنوان اجاره اقدام نماید

مؤسسه آموزش عالی هاتف (زاهدان) درنظر دارد نسبت به واگذاری بوفه دانشجویی بصورت مزایده تحت عنوان اجاره اقدام نماید لذا کلیه علاقمندان شرکت در مزایده جهت دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس زاهدان، انتهای بلوار بزرگمهر مؤسسه آموزش عالی هاتف زاهدان، واحد امورمالی مؤسسه مراجعه نمایند . زمان شرکت در مزایده از تاریخ 13/11/97 لغایت 18/11/97 می باشد