انتخابات انجمن های علمی دانشجویی

چهارشنبه 9 آبان 1397 کد خبر : 1177
آمار بازدید : 1260

هر گروه آموزشی یک انجمن علمی دانشجویی

انتخابات انجمن های علمی دانشجویی
***هر گروه آموزشی یک انجمن علمی دانشجویی***

  •  زمان و مکان نام نویسی عضویت در شورای مرکزی انجمن:   12 الی 15 آبان ماه 97 ،امور دانشجویی
  •  زمان تبلیغات در گروه های آموزشی:   19 الی 29 آبان ماه 97 
  •  زمان و مکان برگزاری انتخابات:  30 آبان ماه 97 ،امور دانشجویی

                امور دانشجویی
                9/8/97