قابل توجه دانشجویان کارشناسی پیوسته عمران

سه شنبه 12 اسفند 1393 کد خبر : 1104
آمار بازدید : 1271

دانشجویانی که درس مکانیک خاک و تکنولوژی بتن را پاس و یا اخذ نموده اند جهت اخذ دروس آز مکانیک خاک و آز تکنولوژی بتن به آموزش مراجعه نمایند.

دانشجویانی که درس مکانیک خاک و تکنولوژی بتن را پاس و یا اخذ نموده اند جهت اخذ دروس آز مکانیک خاک و آز تکنولوژی بتن به آموزش مراجعه نمایند.

لازم به یادآوری است دروس آزمایشگاه هر سه ترم یکبار ارائه می شود