آخرین مهلت دفاع پروژه با استاد امین شهرکی مقدم - نیمسال اول 94-93

يكشنبه 3 اسفند 1393 کد خبر : 1102
آمار بازدید : 1354

به اطلاع دانشجویان درس پروژه با استاد امین شهرکی مقدم (گروه کامپیوتر) می رساند پنج شنبه 7 اسفند ماه 1393 ساعت 10 صبح آخرین مهلت دفاع پروژه نیمسال اول 93-94 می باشد

لذا دانشجویانی که در این تاریخ موفق به ارائه پروژه خود نگردند می بایست در نیمسال دوم درس پروژه را انتخاب نمایند

به اطلاع دانشجویان درس پروژه با استاد امین شهرکی مقدم (گروه کامپیوتر) می رساند پنج شنبه 7 اسفند ماه 1393 ساعت 10 صبح آخرین مهلت دفاع پروژه نیمسال اول 93-94 می باشد

لذا دانشجویانی که در این تاریخ موفق به ارائه پروژه خود نگردند می بایست در نیمسال دوم درس پروژه را انتخاب نمایند