تقویم کامل آموزشی نیمسال اول 95-94

چهارشنبه 11 شهريور 1394 کد خبر : 1001
آمار بازدید : 1379

تقویم کامل آموزشی نیمسال اول 95-94

نــوع فعاليــت  آموزشــــی

روز ـ  ماه ـ‌ سال

ثبت نام از پذيرفته شدگان سال تحصيلي  94- 95

به استناد دستورالعمل ثبت نامي

 سازمان سنجش و اينترنتي

انتخاب واحد نيمسال اول(توسط خود دانشجو)پس از مشورت باگروه آموزشی بصورت اينترنتي طبق برنامه ذيل :

وروديهاي 91 و ماقبل روز شنبه  14/6/94 از ساعت 9 صبح لغايت ساعت 24

وروديهاي 92 روز يكشنبه 15/6/94 از ساعت 9 صبح لغايت ساعت 24

وروديهاي 93 روز دوشنبه 16/6/94 از ساعت 9 صبح لغايت ساعت 24

وروديهاي 94 انتخاب واحددسته جمعي توسط آموزش و تحويل برگ انتخاب واحد به دانشجو در روز تحويل مدارك به ايشان دانشجويانيكه درايام مذكورموفق به انتخاب واحدنشده اند،روزچهار شنبه18/6/94 ازساعت 9 صبح لغايت ساعت24روزجمعه20/6/94

14/6/94 لغايت 20/6/94

مهلت درخواست مرخصي تحصيلي در نيمسال اول

14/6/94  لغايت 1/7/94

شروع و پايان كلاسها

21/6/94   لغايت  9/10/94

رؤيت چك ليست انتخاب واحد نيمسال اول توسط دانشجو ومدیرگروه وپرينت ليست حضوروغياب توسط اساتيدمحترم

21/6/94  لغايت  25/6/94

پايان مهلت ارائه درخواست بررسي مشكل انتخاب واحد توسط دانشجو در فرم  ويژه به مديران گروههای آموزشی وبررسی مشروطی های نیمسال اول توسط مدیران گروههای آموزشی

28/6/94

حذف و اضافه ( بصورت اينترنتي )

31/6/94  لغايت  1/7/94

آخرين مهلت اعلام اسامي دانشجويان داراي غيبت بيش از حد مجاز به مديريت امور آموزشي

2/10/94

امتحان دروس عملي

5/10/94  لغايت  9/10/94

تحويل گزارش نهايي دروس عملی و كارآزمايشگاهي نيمسال اول به استاد

9/10/94

شروع امتحانات

                        الف ) دروس پایه

                       ب ) دروس اختصاصي (دردونوبت صبح )

                      ج)دروس عمومی (صرفا دروقت سوم ساعت 14 تا 16 می باشد )ازتاریخ 12/10/94 لغایت 27/10/94

پايان امتحانات  : 27/10/94

      12 و 13و 14/10/94

               15/10/94      لغایت

27/10/94

 

 

  • دانشجو پس از مشاهده کارنامه هر نيمسال در صورت برخورد با مشکل خاص آموزشی نظير عدم درج نمره ، قرارگرفتن در وضعيت اخراجی بر اساس ماده 29 و 30  آيين نامه آموزشی و ... در اسرع وقت ملزم به تکميل فرم ويژه بررسی مشکلات آموزشی دانشجويان و ارائه آن به انضمام کپی آخرين کارنامه تحصيلی به مدير محترم گروه آموزشی مربوطه خواهند بود . جهت رسيدگی سريع به درخواست دانشجو مديران محترم گروههای آموزشی در صورت تأييد حداکثر دو روز پس از تاريخ تقاضای دانشجو آنرا به دفتر معاون آموزشی و يا مديرآموزش ارسال خواهد نمود. بديهی است دانشجويانی که درموعد مقرر درخواست خود را ارائه ننمايند درخواست آنها مورد بررسی قرار نخواهد گرفت .
  • درصورتيکه دانشجويان مشروط دروس اضافی خودرا بطوراختياری حذف ننمايند ، آموزش موسسه نسبت به حذف دروس اضافی ازآخرفرم انتخاب واحد اقدام خواهد نمود.

دانشجوپس رؤيت چك ليست لازم است كه دروس انتخاب شده را كنترل ودرصورت وجود مغايرت در اسرع وقت موضوع را به آموزش موسسه كتباً گزارش نمايد