کمیته انضباطی

هدف از تشکیل این کمیته نظارت بر حسن اجراى مقررات انضباطى دانشجويان در سطح دانشگاه می باشد. به همین منظور اقدامات ذیل در این کمیته صورت می گیرد.

 • دبيرخانه کميته ناظر بر نشريات دانشجويي
 • در برقرارى جلسات گفت و شنود بين استادان و دانشجويان
 • بر انجام امور مربوط به مشاوره دانشجويان در زمينه هاى تحصيلی،  شغلى و شخصى
 • بر فعاليت هاى فرهنگى، سياسى و اجتماعى دانشجويان

 

برخی از تخلفاتی که در کمیته انضباطی دانشگاه مورد بررسی می باشد.

 • اخلال یا ایجاد وقفه در برنامه ها یا نظم دانشگاه
 • اخلال یا ایجاد وقفه یا مزاحمت برای برنامه ها یا نظم خوابگاه
 • رسیدگی به تخلفات سیاسی
 • رسیدگی به ایراد خسارت به اموال شخصی و غیر شخصی
 • ایجاد بلوا و آشوب در محیط دانشگاه
 • رسیدگی به تخلفات اخلاقی
 • استعمال مواد مخدر یا شرب خمر یا قمار یا مداخله در خرید یا فروش اینگونه مواد
 • ایجاد مزاحمت
 • تهدید یا سلب امنیت

 

نویسنده: مدیر سایت آخرین ویرایش: چهارشنبه 2 شهريور 1400