مدیر مالی و کارکنان

 

کارشناس امور مالی:

خانم سمیه خزائی

سمت: کارشناس امور مالی

آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی

      شماره تلفن: 33294456 داخلی 230 

نویسنده: مدیر سایت آخرین ویرایش: چهارشنبه 2 شهريور 1400