کارشناس امور مالی

معاونت اداری، مالی و پشتیبانی:

  • جناب آقای محمد جهانتیغی 

 

کارشناسان امور مالی:

  • خانم سمیه خزائی

سمت: کارشناس امور مالی

آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی

  • خانم فرزانه رجبی ستوده

سمت: کارشناس امور مالی

آخرین مقطع تحصیلی: دکتری

 

  • شماره تماس با واحد مالی:  33294456 داخلی 215-214
نویسنده: مدیر سایت آخرین ویرایش: سه شنبه 11 بهمن 1401