مدیر دانشجویی و کارکنان

مدیر دانشجویی و فرهنگی

مهندس پیمان مرزداری

عضو هیئت علمی و مدیر دانشجویی و فرهنگی

آخرین مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد

تلفن دفتر: 33294456 داخلی 227

تلفن مستقیم: 33294460

 

کارکنان

خانم رستمی ، کارشناس امور دانشجویی

نویسنده: مدیر سایت آخرین ویرایش: چهارشنبه 2 شهريور 1400