ریاست موسسه

سرپرست  موسسه

نام و نام خانوادگی: یحیی کاظمی

 رشته تحصیلی : فلسفه آموزش و پرورش

 مرتبه علمی : دانشیار

 آدرس الکترونیکی : dr.kazemi@hatef.ac.ir

 رزومه فارسی : رزومه کامل فارسی

 

نویسنده: مدیر سایت آخرین ویرایش: يكشنبه 19 دي 1400