بورسیه های تحصیلی

انواع بورسیه های تحصیلی در مؤسسه آموزش عالی هاتف

مؤسسه آموزش عالی هاتف در راستای رسیدن به اهداف بلند مدت آموزشی خود در استان سیستان و بلوچستان و ادای دین خود به نظام آموزش عالی کشور و حمایت از دانشجویان توانمند به ویژه در عرصه‌های علمی، ورزشی، فرهنگی و هنری استان اقدام به جذب دانش آموزان و دانشجویان مستعد به صورت بورس تحصیلی به یکی از روش­های ذیل نموده است:

1- بورس تحصیلی برای دانشجویان و مربیان ممتاز ورزشی

جهت تشویق دانشجویان رشته علوم ورزشی مؤسسه که در طول مدت تحصیل خود در مؤسسه در مسابقات ورزشی استانی، کشوری و تورنمت­های بین المللی (اعم از مسابقات آسیایی، چند کشور و جهانی) به مدال دست می­یابند به تناسب عناوین قهرمانی، تخفیف شهریه ثابت به شرح جدول زیر تعلق می­گیرد:

جدول شماره 1 : میزان درصد تخفیف شهریه برای دانشجویان قهرمان ورزشی در رشته علوم ورزشی مؤسسه

ردیف

سطح قهرمانی

مرتبه قهرمانی

اول

دوم

سوم

1

مسابقات استانی (هیأت­های ورزشی)

۳۰%

-

-

2

مسابقات کشوری (فدراسیون­های ورزشی)

۷۰%

۵۰٪

۳۰٪

3

مسابقات بین­المللی (چند کشور، آسیایی، جهانی)

100%

۱۰۰٪

۱۰۰٪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تبصره 1. این بند شامل دانش­آموزان و یا دیپلم های استان که در یک سال گذشته در مسابقات ورزشی استانی، کشوری و تورنمت­های بین­المللی (اعم از مسابقات آسیایی، چند کشور و جهانی) به مدال دست یافته­اند و در رشته علوم ورزشی مؤسسه ثبت نام نمایند، نیز می­باشد.

1-1: زمان اعطای تخفیف شهریه ثابت مندرج در جدول 1، اولین نیم­سال تحصیلی پس از احراز کسب قهرمانی می­باشد و تا پایان دوره تحصیل در آن رشته و مقطع، ادامه دارد. 

1-2: رشته­های ورزشی مشمول جدول شماره 1 مربوط به کلیه رشته­های ورزشی فدراسیون­های تحت پوشش وزارت ورزش و جوانان می­باشد و هر گونه تغییر اعم از کسر یا اضافه شدن رشته­های مذکور باید به تأیید ریاست مؤسسه برسد.

1-3: به رشته­های انجمن­های ورزشی تحت پوشش فدراسیون ورزش همگانی صرفأ پس از بررسی و تأیید مدیر تربیت بدنی

مؤسسه حسب مندرجات جدول شماره 1 تخفیف شهریه تعلق می­گیرد.

1-4: اعطای تخفیف­های مندرج در جدول شماره 1 به دانشجویانی که در رشته­های مختلف ورزشی به صورت تیمی حائز عناوین

(تیم­های اول، دوم، سوم) می­گردند و در مؤسسه در رشته علوم ورزشی مشغول به تحصیل می­باشند نیز تخفیف تعلق می­گیرد.

1-5:  تخفیف­های مندرج در جدول شماره 1 همچنین به مربیانی که در رشته­های مختلف ورزشی به صورت تیمی حائز عناوین

(تیم های اول، دوم و سوم) می­گردند و در مؤسسه در رشته علوم ورزشی مشغول به تحصیل می­باشند، تعلق می­گیرد.

2- بورس تحصیلی برای دانشجویان قاری و حافظ قرآن کریم

جهت ترغیب دانشجویان به حفظ و درک مفاهیم قرآن کریم و تشویق دانشجویانی که در رشته­های حفظ و ترجمه فارسی قرآن کریم

و قرائت در مسابقات یا جشنواره­های قرآن و عترت داخلی یا خارجی حائز رتبه می­شوند، تخفیف شهریه براساس جدول شماره 2 و

با رعایت نکات زیر تعلق می­گیرد:

جدول شماره 2: میزان درصد تخفیف شهریه برای دانشجویان قاری برجسته  و حافظ قرآن کریم

سطح مسابقات یا جشنواره

تخفیف اعطایی به ترتیب رتبه و درصد

اول

دوم

سوم

مسابقات سراسری سطح استان

۳۰٪

۲۰٪

۱۰٪

مسابقات سراسری کشوری

۷۰٪

۵۰٪

۳۰٪

مسابقات بین­المللی

۱۰۰٪

۱۰۰٪

۱۰۰٪

 

2-1:  زمان اعطای تخفیف شهریه، اولین نیم­سال تحصیلی پس از احراز رتبه و دریافت گواهی و تأییدیه مربوطه می­باشد و تا پایان دوره تحصیل در آن رشته و مقطع، ادامه دارد. 

تبصره. این بند شامل تمام افراد استان که در یک سال گذشته در مسابقات قرآنی استانی، کشوری و بین­المللی (اعم از مسابقات آسیایی، چند کشور و جهانی) به مدال دست یافته­اند، و در یکی از رشته­های موسسه ثبت نام نمایند نیز می­باشد.

 

3-  بورس تحصیلی برای نفرات برتر مسابقات فرهنگی و هنری

دانشجویانی که در مسابقات فرهنگی و هنری شرکت کرده و مقام کسب نمایند برحسب جدول زیر تا پایان تحصیل مجاز از تخفیف شهریه برخوردار می­شوند:

جدول شماره 3: میزان درصد تخفیف شهریه برای نفرات برتر مسابقات سراسری فرهنگی و هنری

ردیف

سطح مسابقات

درصد تخفیف برای یک ترم تحصیلی

اول

دوم

سوم

1

استانی

۳۰٪

۲۰٪

۱۰٪

2

کشوری

۷۰٪

۵۰٪

۳۰٪

 

4-3-1: زمان اعطای تخفیف شهریه، اولین نیم­سال تحصیلی پس از احراز رتبه و دریافت گواهی و تأییدیه مربوطه می­باشد. 

تبصره. این بند شامل تمام افراد استان که در یک سال گذشته در مسابقات فرهنگی و هنری استانی، کشوری و بین­المللی (اعم از مسابقات آسیایی، چند کشور و جهانی) به مدال دست یافته­اند، و در یکی از رشته­های مؤسسه ثبت نام نمایند نیز می­باشد.

 

4- بورس تحصیلی برای دانشجویان دارای عناوین علمی کشوری و بین­المللی

به منظور حمایت از نخبگان علمی مؤسسه، آن دسته از دانشجویانی که در مسابقات علمی و یا جشنواره­های علمی و پژوهشی کشوری، آسیایی و جهانی رتبه­های اول تا سوم کسب نمایند، با تأیید کمیته، تخفیف­های به شرح جدول زیر در مدت زمان تحصیل اعطاء می­شود.

جدول شماره4 : میزان درصد تخفیف شهریه برای دانشجویان دارای عناوین علمی کشوری و بین­المللی

عنوان رتبه

اول

دوم

سوم

کشوری

۷۰٪

60٪

50٪

آسیایی یا جهانی

۱۰۰٪

۱۰۰٪

۱۰۰٪

 

4-1: زمان اعطای تخفیف شهریه، اولین نیم­سال تحصیلی پس از احراز رتبه و دریافت گواهی و تأییدیه مربوطه می­باشد و تا پایان دوره تحصیل در آن رشته و مقطع، ادامه دارد. 

تبصره. این بند شامل تمام افراد استان که در یک سال گذشته در مسابقات علمی یا جشنواره­های علمی استانی، کشوری و بین­المللی (اعم از مسابقات آسیایی، چند کشور و جهانی) به مدال دست یافته­اند، و در یکی از رشته های موسسه ثبت نام نمایند نیز می­باشد.

5-  بورس تحصیلی برای استعدادهای درخشان و نفرات برتر کنکورها

دانش آموزان و دانشجویان استعداد درخشان استان و نفرات برتر کنکورهای سراسری در صورتیکه در یکی از رشته های موسسه ثبت نام نمایند از تخفیفات ذیل بهره مند میگردند:

جدول شماره 5: میزان درصد تخفیف شهریه برای استعدادهای درخشان و نفرات برتر کنکورها

ردیف

موضوع

میزان تخفیف

مقطع

1

دانش آموز یا دانشجوی استعداد درخشان(با ارائه مستندات از سازمان مربوطه)

%100 تخفیف کل شهریه برای کل دوره تحصیل

کلیه مقاطع

2

داوطلبان آزمون سراسری با رتبه کشوری کمتر از 500

%100 تخفیف کل شهریه برای کل دوره تحصیل

ورودی کاردانی و کارشناسی پیوسته

3

داوطلبان آزمون سراسری با رتبه 500 تا 1000

%80 تخفیف کل شهریه برای کل دوره تحصیل

ورودی کاردانی و کارشناسی پیوسته

4

رتبه­های اول تا سوم کنکور کارشناسی ناپیوسته

%70 تخفیف شهریه برای کل دوره تحصیل

ورودی کارشناسی ناپیوسته

5

دانشجویانی فارغ­التحصیل مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته با رتبه­های اول تا سوم و معدل کل بالای 5/17 در محل تحصیل سابق

%40 تخفیف شهریه برای کل دوره تحصیل

ورودی کارشناسی ناپیوسته و ارشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نکات مهم و مرتبط با تخفیف­های بیان شده در کلیه 5 نوع بورسیه­ های فوق

  • کلیه­ی تخفیفات بیان شده فقط شامل تخفیف شهریه ثابت می­شود، مگر اینکه به صراحت قید شده است که برای کل شهریه (ثابت و متغیر) است.
  •  تمام تخفیف­های بیان شده در این بخش شامل دانشجویانی می­شود که در نیم­سال قبل (به غیر از نیم­سال اول تحصیل) مشروط نشده باشند.
  • تمام تخفیف­های بیان شده در این بخش فقط مشمول طول دوره تحصیل مجاز در تمام مقاطع تحصیلی می­باشد.
  • دانشجویی که حکم قطعی کمیته انضباطی داشته باشد، از تخفیف شهریه محروم می­شود.
  •  در مواردی که دانشجو حائز بیش از یک مورد از بندهای بیان شده در تخفیف­های فوق باشد، بالاترین میزان تخفیف ملاک عمل خواهد بود.

 

6-  بورس تحصیلی پروفسور پرویز عظیمی

 مؤسسه آموزش عالی هاتف در راستای رسیدن به اهداف بلند مدت آموزشی خود در استان سیستان و بلوچستان و ادای دین خود به نظام آموزش عالی کشور اقدام به جذب دانش آموزان مستعد به صورت بورس تحصیلی نموده است از این رو دانش­آموزان و دانشجویانی که در استان سیستان و بلوچستان از نظر تحصیلی در سطح علائی قرار دارند اما از نظر مالی در سطح مطلوبی برای ادامه تحصیل خود در آموزش عالی نیستند می­توانند براساس این آیین­نامه از بورس تحصیلی مؤسسه آموزش عالی هاتف بهره­مند گردند.

6-1. متقاضی بورس تحصیلی تقاضای کتبی خود را به همراه مدارک و مستندات به معاونت آموزشی مؤسسه تحویل نموده که پس از بررسی سوابق و مدارک و مصاحبه حضوری که توسط شورای شش نفره متشکل از دو نفر اعضای هیأت رئیسه مؤسسه، یک نفر نماینده بنیاد کودک، یک نفر نماینده کمیته امداد، یک نفر نماینده سازمان بهزیستی و یک نفر نماینده معاونت اجتماعی استانداری،  مورد پذیرش قرار گیرند.

6-2. هر متقاضی برای ورود به دوره متناسب با رشته تحصیلی دیپلم خود مورد ارزیابی علمی قرار می­گیرند به همین منظور

دانش­آموزان رشته علوم تجربی و علوم انسانی حداقل معدل پایه دوازدهم آنها 16 و دانش آموزان رشته علوم ریاضی، هنرستان­های

فنی و کار و دانش حداقل معدل پایه دوازدهم آن باید 15 باشد.

6-3. تحصیل در ترم اول به طور کامل رایگان می­باشد.

6-4 درصورتی­که در ترم قبل معدل کل ترم دانشجو حداقل یک نمره بالاتر از میانگین معدل دانشجویان هم ورودی با کد رشته تحصیلی ایشان در آن ترم باشد به میزان 100% تخفیف کل شهریه این نیم­سال برای دانشجو در نظر گرفته می­شود. به عنوان مثال اگر میانگین معدل دانشجویان هم ورودی با کد رشته مشابه در ترم تحصیلی16 و معدل دانشجوی بورس بیشتر از 17 باشد مشمول تخفیف 100% شهریه می­شود.

6-5. درصورتی­که در ترم قبل معدل کل بین میانگین معدل دانشجویان هم ورودی با کد رشته تحصیلی ایشان تا یک نمره بالاتر باشد 70% تخفیف کل شهریه این نیم­سال برای دانشجو در نظر گرفته می­شود. به عنوان مثال، اگر میانگین معدل دانشجویان هم ورودی با کد رشته مشابه در ترم تحصیلی16 و معدل دانشجوی بورس بین 16 تا 99/16 باشد از 70% تخفیف کل شهریه این نیم­سال بهره­مند می­گردد.

6-6. درصورتی­که در ترم قبل شرایط عدم مشروطی و معدل کل پایین­تر از میانگین معدل دانشجویان هم ورودی با کد رشته تحصیلی ایشان باشد 50% تخفیف کل شهریه این نیم­سال در نظر گرفته می­شود. به عنوان مثال اگر میانگین معدل دانشجویان هم ورودی با کد رشته یکسان در ترم تحصیلی16 و معدل دانشجوی بورس بین 12 تا 99/15 باشد از 50% تخفیف کل شهریه این نیم­سال بهره­مند می­گردد.

تبصره . درصورتی­که در نیم­سال قبل مشروط شده باشد، 30% از 70% تخفیف کل شهریه این نیم­سال برای ایشان در نظر گرفته می­شود و اگر دانشجوی بورس دو نیم­سال مشروط شود به طور کلی از شرایط بورس خارج شده و مشمول بورس نمی­شود.

6-7. درصورتی­که افراد تحت پوشش بورس در نیم­سال قبل نفر اول گروه آموزشی خود باشند در این نیم­سال از کمک هزینه تحصیلی برخوردار خواهند شد که منبع آن بنابر مصوبه هیأت رئیسه خواهد بود.

6-8.  بورس تحصیلی فقط در سنوات مجاز تحصیلی داده خواهد شد.

6-9. سقف واحد اخذ شده در هر ترم باید براساس سقف مجاز اخذ واحد باشد.

 

7- نحوه درخواست  

جهت بهره­مندی از انواع بورسیه­ها، لازم است که متقاضی فرم درخواست مربوطه را به همراه مستندات در نیم­سال اول از تاریخ 10 شهریور ماه لغایت 15 مهرماه  و در نیم­سال دوم از تاریخ 15 دی ماه لغایت 30 بهمن ماه به دفتر معاونت آموزشی ارائه نماید. کمیته بورس مؤسسه هاتف در اولین فرصت ممکن تقاضاها را برسی و نتیجه را به متقاضیان اعلام خواهدکرد.

 

نویسنده: مدیر سایت آخرین ویرایش: چهارشنبه 16 شهريور 1400