تماس با ما

شماره تلفن عمومی دانشگاه  57-05433294456

اتاق مربوطه شماره هاهی مستقیم داخلی
ریاست 33294580 201
حراست 33294459 213
معاونت آموزشی و پژوهشی 33294454 ...
آموزش 33294460 202-203
امور مالی ...  214-215
روابط عمومی، اطلاع رسانی و استودیو 33294578 209
امور اداری، دبیرخانه، صندوق رفاه و کتابخانه 33294453 207
انفورماتیک ... 208
اتاق اساتید ... 206
گروه فنی و مهندسی ... 204
گروه علوم انسانی ... 205
مرکز آموزش تخصصی 33294451 210
مجموعه فرهنگی و ورزشی پیامبر اعظم (ص) 33294477 216
فکس 33294453 ...
بوفه و انتشارات 33294576 ...
نگهبانی ... 212

 

نویسنده: مدیر سایت آخرین ویرایش: جمعه 13 آبان 1401