رئیس دانشکده علوم انسانی

شنبه 5 خرداد 1397
آمار بازدید : 1368

مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلیمعرفی

نام : حجت عباس نژاد

آخرین مقطع تحصیلی :دکتری